Medezeggenschapsraad

Meepraten? Dat kan in de medezeggenschapsraad!

De medezeggenschapraad (MR) is de voornaamste vertegenwoordiging van leerlingen, docenten en ouders op het HWC. Zes keer per jaar vergadert de MR, samen met de schoolleiding,  over het beleid en de gang van zaken op onze school. Een belangrijke taak, waarbij leerlingen, docenten en ouders vanuit hun dagelijkse ervaringen invloed uitoefenen op de toekomst van het HWC. En gelukkig is deze taak in handen van een aantal gemotiveerde leerlingen, ouders en personeelsleden.

De medezeggenschapsraad telt drie geledingen: leerlingen, ouders en personeel. Elke geleding vertegenwoordigt een groep belanghebbenden binnen het HWC. Dit schooljaar bestaat de  medezeggenschapsraad van het HWC uit de volgende leden;

Ouders: Tom Botter, Karin Kammeijer en Kees. ter Poorten.
Leerlingen: Anja Duric, Valesca de Groot en Aron Zuskov.
Personeel: 
Julian van Batenburg (vz.), Homme Blom.  Maaike Bot, Pauline de Die, Frits, Inke Oostveen-Pesman en Ingrid Waterman-Van Beilen.

De Medezeggenschapsraad is een belangrijk orgaan. Veel beslissingen die op school genomen worden, behoeven de instemming of het advies van de gehele raad of van één geleding. De raad beoordeelt voorstellen van de schoolleiding, maar kan daarnaast ook zelf initiatieven nemen. Zo bespreekt de MR jaarlijks o.a. de begroting en jaarrekening,  het aannamebeleid, de lessentabel, de besteding van subsidies en de borging van de onderwijskwaliteit. Daarnaast is de MR van het HWC is ook vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de CEDER-groep.

Tenslotte is de MR ook te volgen via de website van het HWC. Zo vindt u hier de MR-jaarplanning en de verkorte notulen van elke MR-vergadering, de volledige vergadernotulen kunnen op verzoek worden toegestuurd.  Belangrijk om te volgen, omdat medezeggenschap ten slotte een zaak is waarbij ieders ervaringen van belang kunnen zijn.  Vragen en opmerkingen vanuit de school zijn dan altijd ook van harte welkom.  De MR is per email te bereiken via  mr@hethwc.nl

Zeer vriendelijke groet,
namens de gehele MR