Elke leerling heeft een mentor
Mentoren, teamdocenten en teamleider zijn samen verantwoordelijk voor de begeleiding in de eerste lijn. Mentoren zijn de spil in de ondersteuning van leerlingen. Zij zijn de contactpersonen voor de ouders en het eerste aanspreekpunt wanneer docenten een ondersteuningsbehoefte bij de leerling constateren. De mentor signaleert dus eventuele problemen en ondersteuningsvragen, voert driehoeksgesprekken met leerling en ouders en zorgt ervoor dat leerlingen die dat nodig hebben, studieondersteuning krijgen. De mentoren richten zich op individuele leerlingen maar ook op de groep als geheel, vooral in de onderbouw. Tijdens een mentoruur komen naast studievaardigheden ook thema’s als pesten en groepsvorming aan de orde.
   mentoraat  
Passend Onderwijs
Al onze ondersteuning is er in de eerste plaats op gericht dat leerlingen met een ondersteuningsbehoefte regulier mee kunnen doen in de les.  Signaleren speelt daarin een belangrijke rol. Als we de indruk hebben dat leerlingen niet goed (meer) functioneren, dan gaan we daarover in overleg met de leerling en de ouders. Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van leerling, ouders én school om in dat geval een passend begeleidingstraject te starten. Blijkt de geboden zorg in de school niet toereikend, dan kunnen we adviseren om professionele begeleiding buiten school te zoeken. Dit is maatwerk: we kijken zoveel mogelijk naar de specifieke vraag van een leerling en bepalen dan of we de gevraagde ondersteuning kunnen bieden. Daarbij is een uitgangspunt dat extra ondersteuning in principe kortdurend van aard is.

Pluslokaal
Veel van de extra ondersteuning wordt geboden vanuit het zgn. pluslokaal door de begeleiders Passend Onderwijs.

Ondersteuningsprofiel
In het ondersteuningsprofiel staan alle bijzondere vormen van begeleiding op een rijtje.
Jolanda van Veen-Filius
teamleider zorg
vee@hethwc.nl
intern zorgteam

Jolanda van Veen-Filius is teamleider zorg van het HWC. Zij vormt samen met een collega-leerlingbegeleider en een teamleider het interne zorgteam.

De taken van het interne zorgteam omvatten:

 • het signaleren van zorgleerlingen
 • het opstellen, evalueren en bijstellen van ontwikkelingsperspectiefplannen
 • het verwijzen naar een van de bovengenoemde vormen van begeleiding of naar buitenschoolse
 • begeleiding
 • het ondersteunen van mentoren en teamleiders
 • formuleren van beleid t.a.v de leerlingbegeleiding
huiswerkklas

Op drie of vier middagen per week kunnen leerlingen na schooltijd hun huiswerk onder toezicht op school maken. De docent controleert het maakwerk en overhoort globaal het leerwerk. U kunt de huiswerkklas het beste zien als een gelegenheid voor uw kind om in een rustige omgeving zijn/haar huiswerk te maken. Het is geen individuele huiswerkbegeleiding. Deze huiswerkklas is met name bedoeld voor leerlingen van de onderbouw.

Om deel te kunnen nemen aan de huiswerkklas, kan de leerling zich aanmelden via het inschrijfformulier.
Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met de leerling op.

Met uw vragen kunt u via de e-mail terecht bij mw. J. Kreuzen, coördinator huiswerkklas.

ondersteuning rekenen

Uitgangspunt voor het beleid van rekenondersteuning is het landelijk protocol ERWD (Ernstige Reken- en Wiskundeproblemen en Dyscalculie) voor Voortgezet Onderwijs. Op school is een rekencoördinator, verantwoordelijk voor de uitvoering van het gehele traject van rekenonderwijs en rekenondersteuning. Daarnaast zijn rekenondersteuners in elk team verantwoordelijk voor het traject van signaleren en ondersteunen van leerlingen met rekenachterstand. Op school is een rekencoach voor het ondersteunen van leerlingen met ernstige rekenproblemen. Hij zal het komende schooljaar verdere expertise opbouwen op het gebied van rekenproblematiek.
Signaleren

Een screeningstraject voor in de brugklas is in ontwikkeling
Ondersteuning:

 • Remediëring voor ‘lichte’ rekenproblemen door wiskundedocent tijdens de les -Tijdens HWT-R (rekenen) krijgen leerlingen die dat nodig hebben extra remediërend materiaal aangeboden via de computer
 • Ondersteuning bij ernstige rekenproblemen: specifieke rekenvaardigheden oefenen in kleine groep onder supervisie van rekencoach. Doel: leerling zoveel mogelijk ondersteunen bij het aanleren van strategieën (deelstappen)

Indien individuele begeleiding gewenst is, verwijzen we naar instanties buiten school. Ook voor behandeling van dyscalculie verwijzen we naar instanties buiten school

Ondersteuning dyslexie

Brugklassen

Volgens het protocol dyslexie wordt bij alle brugklasleerlingen voor de herfstvakantie een dictee en een leestoets afgenomen. Het voordeel hiervan is dat eventuele problemen vroeg worden opgemerkt en dat snel hulp kan worden geboden. Vervolgens kan op basis van de uitslag van de toetsen een periode van steunles en/of remedial teaching ingezet worden. Natuurlijk worden mentor en ouders dan op de hoogte gebracht. Leerlingen die onvoldoende scoren op één van de onderdelen volgen een periode een remediërende, zelfsturende cursus spelling of begrijpend lezen op de computer. Daarna volgt (indien nodig) nog een periode remedial teaching, waarbij onder begeleiding van een remedial teacher aandacht besteed wordt aan spelling (spellinggroepen) en/of begrijpend lezen. Als wordt vastgesteld dat na de begeleiding weinig tot geen vooruitgang meetbaar is, dan kan een leerling worden aangemeld voor een dyslexieonderzoek. Het dyslexieonderzoek wordt op school afgenomen door een extern bureau. Er zijn kosten verbonden aan het dyslexieonderzoek.

Ondersteuning

Onderbouw:

 • dyslexiegroepen (voor leerlingen die al een dyslexieverklaring hebben)
  Doel van dyslexiegroep is: leren omgaan met dyslexie, inzetten van mogelijke hulpmiddelen, aanleren van lees- en spellingstrategieën
 • Begrijpend lezen- en/of spellinggroepen;

Voor individuele begeleiding verwijzen we naar instanties buiten school

Bovenbouw:

 • Voor de bovenbouw ontwikkelen we een vorm van dyslexiecoaching

Adviseren en faciliteren

De remedial teacher stimuleert en adviseert de dyslectische leerling bij het inzetten van hulpmiddelen, zoals overhoorprogramma’s, luisterboeken, Daisyspeler of tekst-naar-spraakprogramma’s. De leerling op een passende manier medeverantwoordelijk maken is een belangrijk uitgangspunt. De remedial teacher bespreekt met de leerling wat hij/zij nodig heeft, waar hij/zij ervaring mee heeft en stimuleert het inzetten van zijn/haar sterke kanten.