Een internationaal georiënteerde school

Internationalisering is een belangrijk speerpunt van ons onderwijs. Onze leerlingen groeien op in een geglobaliseerde maatschappij. Amstelveen is een internationaal georiënteerde gemeente, Nederland een multiculturele samenleving en Europa en de wereld worden steeds kleiner. Daarom willen we ons onderwijs in een internationale context plaatsen en onze leerlingen voorbereiden op een internationaal georiënteerde samenleving. Daarom bieden we op alle niveaus tweetalig onderwijs aan. Daarom zetten we in op versterkt talenonderwijs voor alle leerlingen op school en internationale contacten in de vorm van uitwisselingen en reizen.
We vinden het belangrijk dat we al onze leerlingen opleiden tot wereldburgers die met een open blik naar de wereld om zich heen kijken, in verbinding staan met anderen en zich betrokken voelen bij thema’s die de eigen leefwereld soms ontstijgen. We zijn een school die sterk verbonden is met de buitenwereld.

Tweetalig onderwijs

Het HWC is de enige school in Amstelveen die tweetalig onderwijs aanbiedt, op alle afdelingen. In 2002 zijn we begonnen met tweetalig vwo, in 2014 kwam daar tweetalig vmbo-t bij en in 2018 de tweetalige havo; deze afdeling is dus nog in opbouw.

drie pijlers
Het tweetalig onderwijs rust op drie pijlers:

taalverwerving op hoog niveau
wereldburgerschap
persoonsontwikkeling.

doeltaal=voertaal
Bij alle talen is de doeltaal de voertaal: dus leerlingen krijgen Engels in het Engels, Frans in het Frans en Duits in het Duits. (Dit geldt op alle afdelingen, zowel tweetalig als Nederlandstalig.) Op de tweetalige afdelingen krijgen de leerlingen extra lessen Engels en, variërend naar opleiding, vakken en projecten in het Engels: ze worden er a.h.w. in ondergedompeld, waardoor ze het Engels in hoog tempo en op hoog niveau leren beheersen.

internationale oriëntatie
In het kader van de internationale oriëntatie krijgen de leerlingen van alle tweetalige afdelingen een rijk aanbod aan activiteiten: van meespelen in een Engels toneelstuk tot mailcontacten met leerlingen over de grens, van reizen naar Engeland tot uitwisselingsprogramma’s met scholen in diverse Europese landen, van deelname aan de zgn Speech Contest (een nationale debatwedstrijd) tot een stage in het buitenland, voor wie dat wil.

certificaten
Het zwaartepunt van de tweetalige opleidingen ligt in de onderbouw: daar wordt de basis gelegd voor de uitstekende beheersing van het Engels. In de 3e klas ontvangen de leerlingen een certificaat. Ook de leerlingen van de tweetalige opleidingen worden opgeleid voor het Nederlandse eindexamen in hun afdeling. Daarnaast kunnen ze kiezen voor voortzetting van de tweetalige opleiding voor het niet-examendeel van de opleiding. Het tweetalig vwo leidt op tot het certificaat IB English A2 Language and Literature. Om succesvol deel te nemen aan het tweetalig onderwijs is, naast enig taalgevoel, vooral een zgn. ‘bilingual attitude’ van belang: interesse in de wereld om je heen en de bereidheid om je in andere culturen te verdiepen.

Activiteiten

Een greep uit alle activiteiten met een internationaal karakter:
Taalexcursies ·       Stedenreizen ·       Uitwisseling ·       Cross Your Borders/Hinterm Horizont ·       Tell me about Holland Mailprojecten    

Speciale vakken

Internationalisering is niet alleen een kwestie van reizen en internationale contacten en rechtstreekse uitwisseling van ideeën en ervaringen. We vinden het belangrijk dat leerlingen ook in lessen hun horizon verbreden. Dat doen we o.a. door speciale vakken met een internationale focus.

het vak Mens, Maatschappij en Internationalisering
Dit vak, MMI, staat op het rooster in de onderbouw van Nederlandstalig havo en vwo. Tijdens deze lessen onderzoeken leerlingen actuele onderwerpen, waarbij de buitenwereld zoveel mogelijk het klaslokaal wordt binnengehaald. Uitdagende gastlessen over discriminatie, duurzaam ondernemen, mensenrechten en ontwikkelingshulp spelen hierbij een belangrijke rol. Ook doen leerlingen mee aan het eTwinning project  ‘Picture My City’, waarbij zij zelf filmpjes maken over hun eigen leefomgeving en het leven van buitenlandse tieners ontdekken. Naast het maken en monteren van deze filmpjes, hebben leerlingen via eTwinning en Skype veel contact met buitenlandse leeftijdsgenoten. Op deze manier verbeteren ze niet alleen hun Engels, maar maken ze ook nog vrienden in het buitenland.

International Awareness
 In de tweetalige afdelingen heet het vak International Awareness. In het tweede leerjaar staat dit schoolvak in het teken van globalisering. Onderwerpen als mensenrechten, internationale bedrijven en merken, marketing en milieuproblemen worden hierbij van verschillende kanten belicht. Bovendien wordt het jaar afgesloten met een E-twinning project waarbij leerlingen, samen met buitenlandse tieners, filmpjes maken over hun eigen taal, cultuur en leefomgeving. In het derde leerjaar wordt veel aandacht besteed aan het omgaan met andere culturen, denk daarbij aan het dagelijks leven, gewoontes en tradities, religie, etc. Ook wordt gekeken naar de beïnvloeding van de eigen cultuur en de waarde van het zien van andere culturen. Daarnaast is er aandacht voor hedendaagse conflictgebieden en staat het ontstaan en functioneren van de Europese Unie op het menu, met - als kers op de taart - een studiereis naar Brussel. Want de buitenwereld is immers dichterbij dan je denkt.  

Global Perspectives
 In de bovenbouw kunnen de leerlingen van het tweetalig vwo kiezen voor "Global Perspectives", een relatief nieuw vak op onze school. Het is een vak dat meer focust op vaardigheden dan op inhoud.  In een wereld die tegelijkertijd groter en kleiner wordt door het internet, social media, reizen en het internationale nieuws, is het extra belangrijk om je eigen mening te vormen over belangrijke onderwerpen, gebaseerd op de juiste informatie. Met "Global Perspectives" leren de leerlingen een kritische houding aan te nemen wat betreft de grote problemen waarmee onze wereld momenteel te maken heeft. Deze problemen variëren van medische ethiek tot de vluchtelingencrisis in de Europese Unie, van de impact van het internet tot genetische manipulatie. Er is ruimte voor discussie, argumentatie en het vergelijken van de eigen mening met die van anderen. Dit vormt kritische studenten, die weten met welke problemen de wereld van vandaag te maken heeft en die op een constructieve wijze hierop kunnen reflecteren. De leerlingen zullen voorbereid worden op een officieel extra Cambridge examen, als toevoeging op de IB en VWO-examens. Dit "Global Perspectives Certificate" wordt erkend in de meeste Engelstalige landen als een waardevolle toevoeging op het VWO examen. Ook kan het een voordeel geven bij de aanmeldprocedure voor een Nederlandse universiteit. De voertaal van het vak is Engels. . De examens bestaan uit een presentatie en drie geschreven examens, welke alle drie essay's zijn. In vwo 5 en vwo 6 werken de leerlingen ook aan het laatste examen, een individueel onderzoeksverslag. Dit grote onderzoeksverslag vervangt het Profielwerkstuk. De leerlingen worden begeleid door de GP-leraren. Nadat dit project is afgelopen, is de leerling een officiele "Global Perspective citizen" geworden!