Waar staan we voor?

Het Hermann Wesselink College is bewust een christelijke scholengemeenschap met een inclusieve cultuur. We streven er naar dat iedereen zich thuis voelt. De school heeft sterke tradities, waar ontmoeting en verbinding een centrale rol spelen. We willen dat wat de school uniek maakt behouden en er steeds weer een eigen invulling aan geven. Het protestants-christelijke karakter van de school uit zich in gezamenlijke vieringen, maar bijvoorbeeld ook in het feit dat we leerlingen veel kansen bieden en altijd uitgaan van het gesprek met elkaar.
pedagogische koers

Onze pedagogische koers is gevat in de volgende uitspraken:

 • Het motto van de school ‘een school waar iedereen gelijk is, maar niemand hetzelfde’ is leidraad voor het pedagogisch handelen.
 • Elke medewerker in school vervult een pedagogische rol ten aanzien van de leerlingen, is zich bewust van zijn of haar voorbeeldrol en handelt dienovereenkomstig.
 • Het pedagogisch handelen van de medewerkers is professioneel en gericht op een optimale ontwikkeling van iedere leerling: we benaderen hen positief, we laten zien dat we vertrouwen in hen hebben, fouten maken mag, we dagen hen uit het beste uit zichzelf te halen.
 • Het  pedagogisch handelen van de medewerker berust op de drie pijlers die de basisbehoeften vormen bij de ontwikkeling van jonge mensen: relatie, autonomie en competentie:
 • We hebben aandacht voor leerlingen (oog en oor) en leerlingen ervaren dat ook; we investeren in een goede, professionele relatie met leerlingen.
 • We geven leerlingen ruimte binnen aangegeven grenzen; we behandelen hen als individu en respecteren hun eigenheid.
 • We stimuleren leerlingen die kennis en vaardigheden te ontwikkelen die ze nodig hebben om hun weg te vinden in de samenleving.
 • Elke  medewerker werkt aan een pedagogisch klimaat dat gekenmerkt wordt door de noties vertrouwen, toezicht en verantwoordelijkheid.
Onderwijskundige koers

Bij een school waar iedereen gelijk is maar niemand hetzelfde gaan wij ervan uit dat:
•    Iedere leerling kan leren.
•    Iedere leerling talent heeft.
We hebben hoge verwachtingen van leerlingen, geven hun het vertrouwen dat ze kunnen leren en sporen hen aan hun talenten te ontwikkelen, ieder naar eigen aard en belangstelling. We werken vanuit een herkenbare structuur binnen de lessen. Daarbij willen we leerlingen leren om zelf keuzes te maken. Het vormen van persoonlijkheid bij leerlingen is belangrijk binnen ons onderwijs. Docenten met een eigen gezicht, met passie voor hun vak en betrokkenheid bij hun leerlingen begeleiden die ontwikkeling.

visie

We leiden leerlingen op tot wereldburgers die zich betrokken voelen bij de wereld om hen heen, zowel dicht bij huis als over de landsgrenzen. Een open houding naar onbekende situaties en een inzet voor een betere wereld horen daarbij. We staan voor krachtig onderwijs waar leerlingen kennis maken met een breed onderwijsaanbod, zich iedere dag uitgedaagd voelen en zich verder ontwikkelen tijdens inspirerende lessen en activiteiten. 

missie

Het HWC wil een school zijn: 

 •  waar leerlingen in een veilige omgeving kennis en vaardigheden verwerven en zich zelfstandig, verantwoordelijk en sociaal leren gedragen
 •  waar onderwijs, begeleiding en overige activiteiten passen bij de verscheidenheid aan talenten van leerlingen en medewerkers
 •  waar inspiratie, waarden en normen onder andere ontleend worden aan de christelijke traditie
kernwaarden

Onze kernwaarden zijn:

Ontmoeting

  Ik ben geïnteresseerd in jou
  Jij gaat mij aan

Ruimte en Verantwoordelijkheid

   Ik ontwikkel mijzelf graag
   Ik wil het verschil maken

Vertrouwen

   Ik kan omgaan met verandering

Verbondenheid  

We doen het samen